Văn Bản Hợp Nhất 66/VBHN-BTC Thuế TNDN

Văn Bản Hợp Nhất Các Thông Tư về Thuế TNDN, Cụ Thể : Thông tư này hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của...

Đọc tiếp...