Văn Bản Hợp Nhất 66/VBHN-BTC Thuế TNDN

Văn Bản Hợp Nhất Các Thông Tư về Thuế TNDN, Cụ Thể : Thông tư này hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

Đọc tiếp...

Thông Tư 78/2014/TT-BTC hướng dẫn thuế TNDN

Thông tư này hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

Đọc tiếp...